Papierdorp Eerbeek

In Eerbeek bevinden zich inmiddels 6 grote kartonnage/papierfabrieken en een aantal grote bedrijven die het papier/kartonnage tot iets verwerken. Daarnaast heeft papierdorp Eerbeek een zeer rijke papierhistorie. Geen wonder dan mensen zeggen dat Eerbeek het papierdorp van Nederland is.

Papierdorp Eerbeek

In Eerbeek there are now 6 large cardboard/paper mills and a number of large companies that process the paper/cardboard. In addition, paper village Eerbeek has a very rich paper history. No wonder than people say that Eerbeek is the paper village of the Netherlands.

Een Nederlands papierdorp waar geen eigen papier gemaakt, waar je niet kan zien hoe papier gemaakt wordt of waar je de papierhistorie kan terugvinden dat kan natuurlijk niet. Medewerkers van C-paper maken dit gat dicht met een initiatief wat papierschepperij het oude klooster genoemd wordt. Medewerkers van c-paper hebben als doel het ambachtelijk papier maken weer op de kaart te krijgen en daarvoor hebben ze een werkplaats nodig. Zo komen de twee doelen mooi bij elkaar in papierschepperij het oude klooster.

A Dutch paper village where no paper made, where you can not see how paper is made or where you can find the paper history, of course, is not possible. Employees of C-paper close this gap with an initiative that is called papermakerry the old monastery. Employees of c-paper aim to get the traditional paper making on the card again and for that they need a workshop. This way the two goals come together nicely in paper making the old monastery.

Hier is van alles te vinden over het papierdorp Eerbeek.

Here you can find everything about the paper village of Eerbeek.

De papierhistorie van Eerbeek

Zoals eerder aangegeven heeft papierdorp Eerbeek een zeer rijke papierhistorie waarin bijvoorbeeld de Eerbeekse beek een zeer belangrijke rol heeft gespeeld.
Meer weten over het papierdorp Eerbeek? Kijk dan hier…

The paper history of Eerbeek

As indicated earlier, paper village Eerbeek has a very rich paper history in which, for example, the Eerbeek stream has played a very important role.
Want to know more about the paper village of Eerbeek? View here …

Het standbeeld van de papierschepper

Op initiatief van Bruno de Vries (inwoner van Eerbeek) staat er sinds eind 2016 een standbeeld dat de papierschepper uitbeeld. Hiermee wordt het beeld compleet voor papierdorp Eerbeek.
Meer weten over het standbeeld van de papierschepper? Kijk dan hier…

The statue of the papermaker

On the initiative of Bruno de Vries (inhabitant of Eerbeek) there has been a statue since the end of 2016 that represents the paper maker. This completes the picture for paper village Eerbeek.
Want to know more about the statue of the paper maker? View here …

De Eerbeekse karton en papierfabrieken

Er staan momenteel wel 6 grote karton en papierfabrieken in Eerbeek. Deze leveren wereldwijd karton en papier. Momenteel wordt er gekeken naar een manier om dit aan u te laten zien.
Meer weten over de Eerbeekse karton en papierfabrieken? Kijk dan hier…

The Eerbeek cardboard and paper mills

There are currently 6 large cardboard and paper factories in Eerbeek. These deliver cardboard and paper worldwide. We are currently looking at a way to show this to you.
Want to know more about Eerbeek cardboard and paper mills? View here …

Ambachtelijk handgeschept Eerbeeks papier

Natuurlijk hoort er bij Eerbeek ook echte handgeschept Eerbeeks papier. Dit papier bestaat voor 1/3 uit houtvezels en 2/3 aan katoen vezels en is te verkrijgen in kunstenaars papier of handgeschepte kaarten van uit Eerbeek.
Meer weten over het ambachtelijk handgeschepte Eerbeekse papier? Kijk dan hier…

Hand-made handmade fairle paper

Naturally, Eerbeek also has genuine hand-made Eerbeeks paper. This paper consists of 1/3 of wood fibers and 2/3 of cotton fibers and is available in artists’ paper or hand-made cards from Eerbeek.
Want to know more about the traditional hand-made Eerbeek paper? View here …