Papierschepperij het oude klooster

In 2015 was de eerste papiermarkt in Eerbeek waar C-paper (papier ambacht en kunst centrum) een demonstratie papierscheppen liet zien aan het publiek. Hier is ook de vraag gesteld (door VVV kantoor Eerbeek) of er van Eerbeek een papierdorp gemaakt kon worden. Voor zoiets heb je wel een locatie nodig waar je echt handgeschept Eerbeeks papier kan scheppen. In 2016 kwam de samenwerking met de gemeente Brummen en werd de huidige locatie beschikbaar gesteld. Na vergunning aanvraag en verbouwing, kon er in mei 2017 gestart worden met papierschepperij het oude klooster.

Papi Creperies the old monastery

In 2015, the first paper market in Eerbeek was where C-paper (paper craft and art center) showed a demonstration of paper creation to the public. The question was asked here (by VVV office Eerbeek) if a paper village could be made from Eerbeek. For something like that you do need a location where you can create truly handmade Eerbeeks paper. In 2016, the collaboration with the municipality of Brummen came into being and the current location was made available. After permit application and renovation, in May 2017 paper can be started with the old monastery.

De medewerkers van c-paper hebben hier hun werkplaats. Er wordt op ambachtelijke wijze papier gemaakt, begeleiding van projecten of workshops gegeven. Elke zaterdag (indien er geen evenementen zijn) is de papierschepperij geopend voor publiek. De resterende dagen zijn er voor het uitvoeren van opdrachten, begeleiden van projecten of het geven van workshops. U kunt dus ook buiten de zaterdagen de papierschepperij het oude klooster bezoeken op afspraak.

The employees of c-paper have their workplace here. Paper is made in a traditional way, accompanied by projects or workshops. Every Saturday (if there are no events) the paper maker is open to the public. The remaining days are for carrying out assignments, supervising projects or giving workshops. You can also visit the old monastery by appointment outside the Saturdays.

Papierschepperij het oude klooster is opgedeeld in een 5 tal ruimten. Een ruimte voor presentatie en verkoop, een ruimte waar de papierpulp wordt gemaakt, een ruimte waar papier op ambachtelijke wijze geschept en geperst wordt, de keuken en een ruimte waar het papier gedroogd kan worden.

The papermaker’s old monastery is divided into 5 rooms. A space for presentation and sales, a room where the paper pulp is made, a room where paper is artisaned and pressed, the kitchen and a room where the paper can be dried.

De Entree

Hier worden dingen gepresenteerd zoals een stukje papier historie, Eerbeeks handgeschept kunstenaars papier, handgeschepte kaarten voor de verkoop, informatie folders en voorbeelden van dingen die medewerkers van C-paper al gemaakt hebben van papier.

Here things are presented such as a piece of paper history, Eerbeek’s handmade artists’ paper, hand-painted cards for sales, information brochures and examples of things that C-paper employees have already made of paper.

De ruimte voor het maken van papierpulp:

Om op ambachtelijke wijze papier te kunnen maken, heb je papierpulp nodig. Deze papierpulp wordt in deze ruimte opgeslagen of gemaakt met behulp van de Hollander (ook wel maalbak of beater genoemd). Er wordt lompen papierpulp van de papiermolen de Schoolmeester uit de Zaanse schans opgeslagen en er wordt eigen papierpulp gemaakt uit verschillende (houtvezels, katoenvezels of linnenvezels) soorten halfstof platen of mix ervan.

The space for making paper pulp:

In order to be able to make paper in the traditional way, you need paper pulp. This paper pulp is stored or made in this space with the help of the Hollander (also known as the grinder or beater). Rags of paper pulp from the paper mill De Schoolmeester from the Zaanse schans are stored and paper pulp is made from various (wood fibers, cotton fibers or linen fibers) types of half-dust sheets or mix thereof.

De schepruimte:

Dit is de ruimte waar al het ambachtelijke handgeschepte papier wordt geschept en geperst. Momenteel wordt er gewerkt met kunststof bakken van verschillende grote voor de flexibiliteit. Vast plekken hebben een kleine schepbak en een grote schepbak zodat 2 mensen tegelijkertijd aan het scheppen kunnen. Hier worden ook de testen gedaan met betrekking tot het maken van het handgeschepte papier.

The work space:

This is the space where all craft hand-made paper is scooped and pressed. Currently we are working with plastic bins of different sizes for flexibility. Fixed places have a small bucket and a large bucket so that 2 people can simultaneously create. Here the tests are also done with regard to making the handmade paper.

De droogruimte

Het handgeschepte papier of voorwerpen moeten wel drogen. Hiervoor is een kleine droog ruimte ingericht. Hier kan machinaal, liggend of hangend gedroogd worden.

The drying room

The hand-made paper or objects must be dried. A small dry room has been set up for this. Here it can be dried mechanically, lying down or hanging.